PROCEDURA PRZYPROWADZANIA
I ODBIERANIA DZIECKA
Z PRZEDSZKOLA

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 4 w BRZEGU

Podstawa prawna:
Na podstawie art.47ust 1 pkt 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59.949)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy  psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.  ( Dz. U. z 2017r.  poz.1591 )

I. ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU DLA DZIECI, KTÓRE NIE POSIADAJĄ ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
Cel Procedura została opracowana w celu:
doprecyzowania zakresu zadań nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolu, związanych z organizowaniem pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dziecka, które nie posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, po uprzednim rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych, usprawnienia współpracy pomiędzy nauczycielami i specjalistami organizującymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną w przedszkolu, zintegrowanie działań nauczycieli i rodziców.
Zakres Procedura dotyczy objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną dziecka od momentu podjęcia opieki przez nauczyciela do momentu zakończenia planowanych działań, w szczególności w stosunku do dziecka: niepełnosprawnego zagrożonego  niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanego społecznie z  zaburzeniami  zachowania emocji szczególnie uzdolnionego
ze specyficznymi  trudnościami w uczeniu się z deficytami kompetencji i zaburzeń sprawności językowych z przewlekłą chorobą będących w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
potrzebującego wsparcia ze względu na ewentualne niepowodzenia edukacyjne mającego trudności adaptacyjnych związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związane z wcześniejszym kształceniem za granicą.
Uczestnicy postępowania - zakres odpowiedzialności Dziecko- ma prawo i możliwość uczestnictwa w odpowiednio zorganizowanych zajęciach  rozwijających jego uzdolnienia, w zajęciach specjalistycznych: logopedycznych, terapii pedagogicznej oraz innych o charakterze terapeutycznym, które będą zaspokajały indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne. Specjaliści- terapeuta pedagogiczny, logopeda, inne osoby działające na rzecz dziecka np. pracownicy poradni – organizują zajęcia specjalistyczne, prowadzą badania i działania diagnostyczne, podejmują działania z zakresu profilaktyki, wspierają nauczycieli poszczególnych grup i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Ściśle współpracują ze sobą i innymi uczestnikami pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
Dyrektor- jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom, nauczycielom i rodzicom odpowiednich warunków do zorganizowania i prowadzenia działań wspomagających rozwój dziecka. Monitoruje działania nauczycieli i specjalistów oraz sprawuje nadzór pedagogiczny.
Rodzice/ prawni opiekunowie- wyrażają zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach wspomagających rozwój w ramach organizowanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej, są zobowiązani do zapoznania się z procedurami organizowania zajęć wspomagających rozwój dziecka i przestrzegania ustalonych zasad, mają prawo do korzystania z pomocy w formie porad, konsultacji, warsztatów, szkoleń.
Nauczyciele- powinni mieć świadomość swojej odpowiedzialności za organizowanie zajęć w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej wspomagających rozwój dzieci. Troska o odpowiednie przygotowanie się do zajęć i ich właściwe prowadzenie powinny być priorytetem wszelkich działań nauczyciela.
Zadania nauczyciela prowadzącego grupę przedszkolną
Organizując pomoc psychologiczno- pedagogiczną, nauczyciel zobowiązany jest do rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych, w tym zainteresowań i uzdolnień dziecka, na podstawie obserwacji pedagogicznych, które kończą się oceną gotowości do podjęcia nauki w szkole. W przypadku stwierdzenia, że dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną, nauczyciel niezwłocznie udziela takiej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informuje o tym jednocześnie dyrektora przedszkola. Bieżąca praca w tym przypadku oznacza obowiązek prowadzenia zajęć z wykorzystaniem aktywnych metod pracy dostosowanych do możliwości dziecka.
Udzielając dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej, nauczyciel:
Przeprowadza obserwacje pedagogiczne (dokonuje diagnozy rozwoju funkcjonowania dziecka, rozpoznaje potrzeby rozwojowe poprzez realizację badań diagnostycznych oraz na podstawie badań specjalistycznych, np. logopedycznych rozwoju mowy).
Nawiązuje współpracę z rodzicami i diagnozuje środowisko rodzinne.
Udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formie zajęć rozwijających dla dzieci z deficytami oraz szczególnie uzdolnionych, mających wyjątkowe predyspozycje i prowadzi je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Prowadzi też inne zajęcia o charakterze terapeutycznym w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem.
Informuje rodziców o możliwościach i rodzaju udzielanej dziecku pomocy.
Podczas bieżącej pracy z dzieckiem udziela mu pomocy zgodnie z indywidualnym lub grupowym planem zajęć .
Współpracuje ze specjalistami i innymi osobami działającymi na rzecz dziecka.
Ustala terminy pracy specjalistów z dzieckiem.
Dokumentuje pracę z dzieckiem w dzienniku pracy nauczyciela oraz w dokumentacji z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej (karta pracy z dzieckiem).
Dokonuje oceny postępów dziecka oraz ustala wnioski do dalszej pracy z nim.
Dyrektor przedszkola: Po uzyskaniu informacji od nauczyciela, specjalistów powiadamia innych nauczycieli, wychowawców grup, specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy.
W przypadku stwierdzenia konieczności organizacji zajęć rozwijających uzdolnienia , logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne, terapii pedagogicznej lub inne o charakterze terapeutycznym bezzwłocznie i na piśmie informuje rodziców o przyznanej pomocy, jej formach, okresie jej udzielania, wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.
Nadzoruje pracę nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
Wnioskuje do poradni psychologiczno- pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy i sposobu rozwiązania problemu w sytuacji, gdy nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka pomimo udzielonej pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
Rodzice: Zapoznają się z proponowanymi przez przedszkole formami udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dziecka i dla rodziny- na początku roku szkolnego bądź bezpośrednio po dokonaniu obserwacji pedagogicznej.
Mają możliwość składania wniosku o udzielenie pomocy psychologiczno- pedagogicznej lub indywidualnego wsparcia w rozwoju dla dziecka na terenie placówki.
Wyrażają zgodę na udzielenie pomocy dziecku, czyli  realizację indywidualnego lub grupowego planu pracy z dzieckiem na terenie placówki.
Mają możliwość zapoznania się z indywidualnym lub grupowym planem pracy z dzieckiem.
Zapoznają się z materiałami metodycznymi do pracy z dzieckiem udostępnionymi przez nauczyciela ( mają możliwość wykorzystania dostępnych materiałów do pracy z dzieckiem w domu).
Uczestniczą w szkoleniach i spotkaniach grupowych dla rodziców organizowanych w miarę potrzeb.
Mogą korzystać z fachowych porad i konsultacji logopedy, terapeuty, dyrektora, pracowników poradniI .